Търсене по дума
[?]
Начална част от дума Точна дума [?]

Търсене през речник
[?]

Заявка за търсене
Операция [?] [?]

Търсене по стара заявка 
  
[?]


          

Правила и съвети за търсене:

Сложното търсене позволява комбиниране на търсене по поле, търсене през речник, ръчно дефиниране на заявка за търсене или доуточняване на стара заявка. Заявката за търсене се формира в прозореца Заявка за търсене. Дефинирането на условията може да става в произволна последователност например: избираме стара заявка за доуточняваме добавяме условие за автор, което дефинираме чрез търсене по поле, след което избираме предметна рубрика чрез търсене през речник. В лявата част на екрана дефинираме условия за търсене и с бутон Добавяне ги добавяме в прозореца Заявка за търсене. Повече от едно условия комбинираме с операторите И/ИЛИ/НЕ в прозореца Заявка за търсене. След формулиране на цялата заявка в прозореца Заявка за търсене натискаме бутон Изпълнение и получаваме резултата. С бутоните Изчистване изчистваме последното дефинирано условие

Търсене по дума: Падащото поле показва достъпните полета за търсене в базите данни. Произволни допълнителни полета от библиографското описание могат да бъдат добавяни към списъка.

С радио бутоните можете да укажете начина на търсене. Възможни са 2 алтернативи:

1. точно съвпадение на зададения низ Например при зададен низ електрон се търси само думата електрон.

2. непълно съвпадение (маскирано търсене) Например при зададен низ електрон се търси думата електрон с всички налични наставки и окончания - електрони, електроните, електроника, електронна и.т. Стойността по подразбиране е 'непълно'.

В следващото поле попълвате думата, по която искате да търсите.

Бутонът Добавяне служи за да добавите ново условие към заявката за търсене.

Търсене през речник: Можете да направите работата си по-ефективна като "прелиствате" речниците на избраните бази данни. Това е особено полезно, ако не сте сигурни в точното изписване на автора или търсите термин, който има множество варианти в наставките. Задавайки началния низ на търсената дума, получавате на екрана наличните в базата данни думи или изрази, започващи със зададения низ. Избирате тези, които ви интересуват.

Бутони:
Речник - стартира показването на речника от зададения низ - в целия речник или в указаното поле.
Добавяне - ако сте избрали думи от речника, натиснете този бутон, за да се добавят условията към конструираната до момента заявката за търсене.

Търсене по стара заявка: iLib позволява запаметяване на максимално 40 условия за търсене, който сте конструирали по време на работата си със системата: От падащия списък изберете някоя от последните заявки формулирани от Вас. След което натиснете бутон:
Добавяне - вмъква старата заявка в прозореца Заявка за търсене; Старата заявка може да бъде доуточнен чрез добавяне на допълнителни условия, ръчно или по описаните по-горе начини.
Изтриване - изтрива всички предишни условия от списъка. Стартира празен списък;

Можете да използвате числовото поле, за да ограничите максималния брой условия в списъка. Позволени са стойности в интервала [0-40]

Заявка за търсене: В този прозорец се конструира заявката за търсене. В него се добавят условията избрани по някой от описаните по-горе начини. Можете да използвате логически оператори за комбиниране на произволен брой условия за търсене:

бутон ИЛИ - добавя логически оператор OR - означава 'ако е изпълнено условие1 или условие2'. Например:

ЗАГЛ=Математика$ OR ЗАГЛ=Физика$ 
формулира търсене на описания, в заглавието на които фигурира Математика или Физика.

бутон И - добавя логически оператор AND - означава 'ако са изпълнени едновременно и условие1, и условие2'. Например:
ав=Яворов$ AND изд=Слово
формулира търсене на произведения на Яворов, издадени от издателство Слово.

бутон НЕ - добавя логически оператор AND NOT - означава 'ако условие1 е изпълнено и условие2 не е'. Например:
съюз AND NOT европ$
формулира търсене на описания, съдържащи съюз, но не и европейски.

Ако познавате езика за търсене можете да формулирате цялата заявка ръчно.

Действия на бутоните:
Изпълнение - стартира търсенето в базите данни по текущо конструираното условие;

Изчистване - изчиства областта на критерия за търсене. Тази операция не се отразява на списъка с предишните търсения.

Маскиране - добавя служебен символ '$' в края на условието за търсене, имащ следния смисъл "от значение при търсенето са само символите преди мен". Ако сте запознати с т.нар. wild-cards при операционите системи, този символ е еквивалент на знак '*'.

Прима-Софт ООД Зa iLibrary Контакти FAQ Copyright СофтЛиб ООД